Miras bırakanın borçlarından dolayı mirasçıların müteselsil ve şahsi sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk mirasın açılması anında başlar. Ancak alacaklının mirasçı aleyhine talepte bulunabilmesi kanunda mirasın reddi için tanınan süre içerisinde mirasçı tarafından mirasın reddedilmemesine bağlıdır.Müteselsil sorumluluk ilkesinin sonucu olarak her mirasçı miras bırakanın borcunun tamamından sorumludur. Alacaklı isterse mirasçıların hepsinden isterse içlerinden sadece birinden veya birkaçından alacağının tamamını talep ve tahsil edebilir. Şahsi sorumluluk esası gereği olarak da mirasçılar miras bırakanın borçlarından sadece tereke malları ile değil; kendi şahsi malvarlıkları ile de sorumludurlar.
Miras bırakanın borçlarından mirasçılar müteselsil sorumlu olduğundan kendi hissesine düşmeyen borcu ödeyen mirasçının diğer mirasçılara rücu hakkı vardır. Rücu hakkı ile anlatılmak istenen kendi payına düşenden fazlasını ödeyen mirasçının bu fazlalığı diğer mirasçılardan talep etmesidir. Her mirasçıya yapılabilecek rücu oranı her mirasçının miras payına denk gelen miktardadır.
Mirasçıların müteselsil sorumluluğu iki halde sona ermektedir. Birincisi; mirasçıların borçların taksimine ve yüklenilmesine dair yaptığı anlaşmaya alacaklıların rıza göstermesidir. İkincisi; terekenin paylaşılmasının gerçekleştiği tarihin veya daha sonra yerine getirilecek borçlarda muacceliyet tarihinin üzerinden beş yıl geçmekle teselsül sona erer.
Miras bırakanın borçlarından dolayı mirasçıların müteselsil sorumluluğu mirasçılar dışındaki alacaklılar için geçerlidir. Miras bırakanın alacaklıları arasında bir mirasçı da varsa bu mirasçının miras bırakandan olan alacağına ilişkin olarak diğer mirasçıların müteselsil sorumluluğu yoktur. Alacaklı mirasçının bu alacak hakkı mirasın taksimi anında göz önüne alınır. Mirasçıların hisselerinden mahsup edilmek veya tereke mallarından tahsil edilmesi gerekir.
Miras bırakanın ölümü halinde mükellef olarak ödevleri mirası reddetmemiş olan kanuni ve atanmış mirasçılara geçer. Ancak mirasçılardan her biri miras bırakanın vergi borçları nedeniyle miras hisseleri oranında sorumlu olurlar. Miras bırakanın vergi borçlarından dolayı mirasçıların hazineye karşı olan sorumluluğunda müteselsil sorumluluk söz konusu değildir.