Türk Medeni Kanunu’na göre saklı paylı mirasçının mirasçılıktan çıkarılması için şu iki halden biri mevcut olmalıdır.

  • Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır suç işlemiş olmalıdır ya da
  • Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemiş olmalıdır.

Miras bırakan başka türlü tasarrufta bulunmadıkça mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse miras bırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa miras bırakanın yasal mirasçılarına kalır.
Miras bırakan saklı paylı mirasçısı olan altsoyunun borçlarını ödemekten aciz halde bulunması sebebi ile o mirasçıya isabet edecek miras hissesinin tamamının hemen alacaklıların eline geçmesini önlemek amacıyla onu mirastan ıskat edebilir. Aciz sebebi ile ıskat sadece altsoy olan saklı paylı mirasçılar için geçerlidir. Altsoyun aciz sebebi ile ıskat edilebilmesi için doğmuş ya da doğabilecek çocuklarının olması gerekmektedir. Çünkü ıskat edilen hisse bu çocuk/çocuklara tahsis edilecektir. Miras bırakan bu sebebe dayanarak ancak saklı payın yarısı oranında mirasçıyı ıskat edebilir.
Mirastan ıskat ancak miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufu ile meydana gelmekte iken mirastan yoksunluk kanun hükmü gereği kanunda belirtilen sebeplerden birinin ortaya çıkması ile kendiliğinden meydana gelir. Mirastan ıskat saklı paylı mirasçılar hakkında etkili olurken mirastan yoksunluk saklı paylı olmayan mirasçı ve musaleh üzerinde etkili olur. Yoksunluğun uygulama alanı ıskattan daha geniştir.
Kanuna Göre Saklı Paylı Mirasçılar Miras Bırakana Veya Yakınlarına Karşı Ağır Bir Suç İşlerse Veya Miras Bırakana Veya Miras Bırakanın Aile Üyelerine Karşı Aile Hukukundan Doğan Ödevlerini Yerine Getirmez İse Miras Bırakan Tarafından Mirasçılıktan Çıkarılabilir.
Saklı paylı mirasçı mirasçılıktan çıkarıldığında altsoyu varsa yerini o alır. Mirasçılıktan çıkarılan mirasçının altsoyu yoksa mirasbırakan bu kısım üzerinde tasarruf edebilir. Altsoy olup olmamasına, altsoyun saklı paylı olup olmamasına, saklı pay oranının aynı olup olmamasına göre tasarruf oranı değişmektedir.
Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse çıkarma sebebinin varlığını ispat çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer. Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir.
Çıkarılan mirasçı genel iptal sebeplerine dayanan iptal davası açarak, sadece çıkarma tasarrufunu değil tüm ölüme bağlı tasarrufu geçersiz hale getirebilir.
Genel iptal davası hakkı yanında çıkarılan mirasçı, miras bırakanın çıkarma sebebinde açık yanılgıya düştüğü itirazında bulunarak, sadece çıkarma tasarrufunun iptalini dava etmek imkanına sahiptir. Bu takdirde kısmi iptal söz konusu olacak ve sadece çıkarma tasarrufu geçersiz hale gelecektir.