Davada henüz paylar oluşturulmadan tüm mirasçılar anlaşarak paylaşma sözleşmesi yapabilir. Bu aynı zamanda davanın sulh yolu ile bitmesi demektir. Paylar oluşturulduktan sonra fakat tahsis edilmeden önce paylaşma sözleşmesi yapılmışsa hakim bu durumu bir tutanakla tespit edip paylaşma sözleşmesine uymalıdır. Payların tahsisi tamamlandıktan sonra artık paylaşma sözleşmesi yapılamaz.
Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği için adi yazılı şekil yeterlidir. Terekede taşınmaz bulunsa da taşınmazın paylaşılması bakımından resmi şekilde sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Bu durum taşınmaz mülkiyetini nakil borcu doğuran sözleşmelerin resmi şekilde yapılması kuralına bir istisnadır. Adi yazılı şekilde yapılan miras sözleşmesini takiben taşınmazın mülkiyede tapuda tescil ile devredilebilecektir.
Açılmış bir mirasta mirasçının payını devralmış veya haczettirmiş ya da elinde mirasçıya karşı alınmış borç ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklılar sulh hakiminden bu mirasçının yerine paylaşmaya katılmak üzere bir kayyım atanmasını isteyebilirler.
Miras paylaşma sözleşmesinden doğan borçlar için kanunda özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediğinden on yıllık zamanaşımı süresine tabidirler.
Önlemler ile ilgili giderler ileride terekeden alınmak üzere başvuran kişi tarafından; önleme hakimin res’en karar verdiği hallerde Devlet tarafından karşılanır.
Hakkında gaiplik kararı verilmiş kimsenin mirasçıları veya mirasında hak sahibi olan kişiler, tereke malları kendilerine teslim edilmeden önce bu malları ileride ortaya çıkabilecek üstün hak sahiplerine veya gaibin kendisine geri vereceklerine ilişkin güvence göstererek teslim alabilirler.

  • Gaibin ölüm tehlikesi içinde kaybolması durumunda 5 yıl,
  • Gaipten uzun zamandan beri haber alınamaması durumunda 15 yıl,
  • Her halde en çok gaibin 100 yaşını doldurmasına kadar geçecek süre için güvence gösterilir.

Miras malvarlığının tamamı için miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. Miras bırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemelerinde görülür.
Mirasın tasfiyesi sonunda artan değerle, mirası önce reddetmiş olan miras bırakanın en yakın mirasçılarına ait olacaktır.
Mirasçılar mirasın paylaşılmasından itibaren bir yıl süre ile paylarına düşen mallardaki hukuki ve maddi ayıplar için birbirlerine karşı satım hükümlerine göre sorumlu kalırlar.