Vasiyet yapma hakkının şahsen ve bizzat kullanılması gerekmektedir. Çünkü ölüme bağlı tasarruf çeşidi olarak vasiyet yapma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Kısaca vasiyetnamenin temsil yolu ile yapılması mümkün değildir.{\slider}{slider=Kanuni Temsilci Vasiyetname Düzenleyebilir Mi?}Kanuni temsilci vasiyetname yapma ehliyeti olmayan kişi adına vasiyetname düzenleyemez. Bunun gibi vasiyetnamede sonradan yapılacak değişiklikler, vasiyetnameye yapılacak ekler, vasiyetnameden dönme de kanuni temsilci tarafından yapılamaz.
Lehine mal vasiyet edilecek kişinin tayinini miras bırakan diğer bir kişiye (mirasçılardan biri, vasiyeti yerine getirme görevlisi gibi) bırakamaz. Aksi takdirde mal vasiyeti hüküm ifade etmez, iptal davası açmaya gerek olmaksızın kendiliğinden hükümsüzdür. Herhangi bir süreye bağlı olmaksızın bu vasiyetin hükümsüzlüğü her zaman ileri sürülebilir.
Vasiyetname kazaen veya üçüncü bir kişinin fiili ile yok edilmişse bu durumda vasiyetnameden dönüldüğü söylenemez. Çünkü vasiyetçinin vasiyetnameden dönmeye yönelik bir irade beyanı yoktur. Bu halde eğer vasiyetnamenin içeriği aynen ve tamamen tespit edilebiliyorsa vasiyetname yine hüküm ifade etmeye devam eder; tespit edilemiyorsa vasiyetname artık geçerli değildir.{\slider} {slider=Mirasçıya Miras Payı Dışında Mal Vasiyet Edilebilir Mi?}Kanunen aynı kişinin hem mirasçı olmasına hem de bu kişiye bilirli bir mal vasiyet edilmesine engel yoktur. Ancak buradaki mal vasiyetinin ölüme bağlı tasarruf ile açıkça anlaşılması gerekmektedir.{\slider} {slider=Fevkalade İkame Nedir?}Ölüme bağlı tasarruf yapan kimse atadığı mirasçıya veya lehine mal vasiyet ettiği kişiye, mirası veya vasiyet olunan malı üçüncü kişiye devretmek mükellefiyeti yükleyebilir. Buna fevkalade ikame denilmektedir.{\slider} {slider=Miras Bırakan Ölüme Bağlı Tasarrufu Yaparken İrade Sakatlığı Mevcut İse Ne Olur?}Miras bırakanın yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama etkisi altında yaptığı ölüme bağlı tasarruflar geçersizdir. Ancak miras bırakan yanıldığını veya aldatıldığını öğrendiği ya da korkutma veya zorlamanın etkisinden kurtulduğu günden başlayarak 1 yıl içinde tasarruftan dönmediği takdirde tasarruf geçerli sayılır. Ölüme bağlı tasarrufta kişinin veya şeyin belirtilmesinde açık yanılma halinde miras bırakanın gerçek arzusu kesin olarak tespit edilebilirse tasarruf bu arzuya göre düzeltilir.{\slider} {slider=Kimler Resmi Vasiyetname Düzenlenmesine Memur Veya Tanık Olarak Katılamaz?}Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklı olanlar, okuryazar olmayanlar, miras bırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.{\slider} {slider=Sözlü Vasiyetname Her Halde Düzenlenebilir Mi?}Sözlü vasiyetname istisnai bir vasiyetname şeklidir. Sözlü vasiyetnamenin geçerli olarak düzenlenebilmesi için öncelikle vasiyetçinin el yazılı veya resmi vasiyetname yapma imkan ve iktidarına sahip olmaması gerekir. İkinci olarak hastalık, yakın ölüm tehlikesi, savaş, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü bir durumun olması gerekir.{\slider} {slider=Alelade İkame Nedir?}Alelade ikameye yedek mirasçı atama da denmektedir. Tasarrufu yapan kimse, mirasçı veya lehine mal vasiyet edilen kişinin kendisinden önce ölmesi veya mirası herhangi bir sebeple iktisap edememesi halinde, bu kişilerin yerine geçmek üzere bir veya birkaç kişi tayin ettiğinde bu kişilere yedek mirasçı denmektedir.{\slider} {slider=Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali İçin Dava Açma Sebepleri Nelerdir?}Ölüme bağlı tasarrufların iptali için dava açma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda sınırlı sayıda sayılmıştır. Bunlar:

  • Tasarrufun miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılması,
  • Tasarrufun yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılması,
  • Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise,
  • Tasarrufun kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılması.

{\slider} {slider=Kısıtlıların Vasiyetname Yapma Ehliyeti Var Mıdır?}Kısıtlı olan kişi ayırt etme gücüne sahipse yaptığı vasiyetname geçerlidir. Ayırt etme gücüne sahip kısıtlının vasiyetname yaparken kanuni temsilcisinin rızasını almasına da ihtiyaç yoktur. Kısıtlı ayırt etme gücüne sahip değilse yapılan vasiyetname sakattır ve iptali talep olunabilir.{\slider} {slider=Seçimlik Vasiyet Nedir?}Vasiyetçi vasiyet edilen mal ile ilgili bir seçim hakkı tanıyabilir. Örneğin; vasiyetçi evindeki beş halının ikisinin seçilip musalehe verilmesini emredebilir. Seçimlik vasiyette miras bırakan seçim hakkını kimin kullanacağını ölüme bağlı tasarrufunda belirtmiş olabilir. Bu hakkı kullanacak kişi musaleh, mirasçı veya üçüncü kişi olabilir. Seçim hakkının kime ait olacağını vasiyetçi belirtmemişse bu hakkın vasiyet borçlusuna ait olduğu kabul edilmektedir.{\slider} {slider=Ölüme Bağlı Tasarruf İle Vakıf Kurulabilir Mi?}Vakıf, vasiyetname veya miras sözleşmesi ile kurulabilir. Bu halde vakıf ölüme bağlı tasarruf ile kendisine tahsis edilen malların mülkiyetini vakfın sonradan tescil edilmesi şartı ile vasiyetçinin ölümü anında kazanmış olur. Yani vakfın tescilinin hükmü miras bırakanın ölümü anına kadar geriye yürür.{\slider} {slider=Birden Fazla Vasiyetname Varsa Son Vasiyetnamenin İptal Edilmesi Halinde Önceki Vasiyetnamenin Akıbeti Ne Olur?}Birden fazla vasiyetname olması halinde iptal edilmiş olan vasiyetnamenin yerine daha önce yapılmış olan vasiyetname geçer. İptal edilmiş olan vasiyetnameden önceki tarihte düzenlenen ve sonraki vasiyetname ile dönülmüş bulunulan vasiyetname yeniden hüküm doğurur.{\slider} {slider=Vasiyetname Kaç Şekilde Olabilir?}Medeni Kanuna göre vasiyetname üç şekilde olabilir. Birinci şekil, el yazılı vasiyetnamedir. El yazılı vasiyetnamenin bütün metninin, yapıldığı tarihin ve imzasının hepsinin vasiyetçinin el yazısı ile yapılmış olması şarttır. Vasiyetnamenin ikinci çeşidi, resmi vasiyetnamedir. Resmi vasiyetname, bu işleri yapmakla görevli resmi memur önünde ve kanunun gösterdiği şartlar içinde yapılır. Üçüncü vasiyetname şekli ise, sözlü vasiyetnamedir. Bu vasiyetname türünde, yalnız olağanüstü ve istisnai hallerde yapılması mümkün ve geçerli olan bir vasiyetname şeklidir. Burada, başta sözlü olan vasiyetin, çok kısa bir zaman sonra, tanıklar tarafından yazılı şekle sokulması ve hakime tevdi olunması gerekmektedir.{\slider} {slider=Ortak Vasiyetnamelerin Geçerlilik Durumu Nedir?}İki veya daha fazla kişinin birlikte vasiyetname yapmaları (ortak veya müşterek vasiyetname) ve bu tek vasiyetnamede karşılıklı olarak birbirleri hakkında ölüme bağlı tasarrufta bulunmaları, hukukumuza göre, mümkün ve geçerli değildir.{\slider} {slider=Boşanmadan Önce Eşe Yapılan Vasiyet Geçerli Olur Mu?}Eşlerin boşanma halinde ölüme bağlı tasarruflardan doğan hakları kaybetmesi, yapılan ölüme bağlı tasarrufta bunun aksinin kararlaştırılmamış olması şartına bağlıdır. Bir başka ifade ile eşler arasında boşanma öncesi yapılan vasiyetler ve miras sözleşmeleri, yapılan vasiyet ve miras sözleşmesinde aksi bir ifade mevcut olmadıkça boşanma ile geçersiz olurlar ve boşanmış eşlerin mirasçılık hakkı mevcut olmaz.{slider=Resmi Vasiyetnamede Yararlanma Yasağı Ve Yaptırımı Nedir?}Vasiyetçi resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunamaz. Böyle bir kazandırmada bulunulması halinde tüm vasiyetname değil sadece vasiyetnamedeki bu kazandırmalara ilişkin hükümler iptal edilir.{\slider} {slider=Aynı Tarihte Yapılmış İki Vasiyet Varsa Ne Olacaktır?}Saat farkı ispat edilirse sonrakine itibar edilecektir. Aynı tarihli iki vasiyetin hükümleri birbiriyle çelişiyorsa ve sonraki vasiyetin hangisi olduğunu ispat etmek mümkün olmuyorsa imkansızlık nedeniyle bu vasiyetlere itibar edilmez.{\slider} {slider=Vasiyetten Dönme Ve Vasiyetnamenin İptali Nasıl Olur?}Vasiyet bırakan istediği zaman vasiyetinden dönebilir. Vasiyet tek taraflı hukuki işlem olduğundan vasiyetten dönmek için kimsenin muvafakatine ihtiyaç yoktur. Bu dönüş 3 şekilde olabilir, bunlar; yeni vasiyetname, sonraki tasarruf veya yok etmedir. Miras bırakan her zaman hazırlayacağı yeni bir vasiyetname ile eski vasiyetnameden dönebilir. Bunun dışında düzenlemiş olduğu vasiyetnameyi yok ederek ( yırtma, karalama, bozma) vasiyetnameden dönebilir. Son olarak ise vasiyetnamesinde yapmış olduğu vasiyetin aksi tasarruflarda bulunması durumda da o tasarrufa ilişkin mal için bahis konu vasiyet geçersiz olur.{slider=Vasiyetçinin Yabancı Olması Durumunda Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?}Vasiyetçinin Türkçe bilmemesi halinde, bir tercüman işleme katılır. Ancak, noter, söz konusu yabancı dili biliyorsa, tercümana gerek yoktur. Tercüman ya da noter tarafından çevrilen metnin, yabancı dilde olan metne eklenmesi gerekmektedir.

Yargıtay, bu konuda, Türkçe bilmeyen vasiyetçinin kendi dilinde yapacağı beyanın yeterli olmadığı, bu beyanın tercüman tarafından tanıklara Türkçe olarak tekrarlanması ve tanıkların, beyanı nasıl öğrendiklerinin şerhte yer alması gerektiği görüşündedir.
Böyle bir durumda en doğrusu, önce sadece vasiyet borçlusu mirasçıya ifa davası açılması ve şayet bir davada vasiyet borçlusu, miras ortaklığı devam ettiği için diğer mirasçıların karşı çıkması yüzünden borcunu ifa edemeyeceğini ortaya koyarsa, vasiyeti ifa borçlusunun mirasçılık sıfatını kazanamaması üzerine davanın tüm mirasçılara yöneltilmesidir.
Vasiyetçinin Türkçe bilmemesi halinde, bir tercüman işleme katılır. Ancak, noter, söz konusu yabancı dili biliyorsa, tercümana gerek yoktur. Tercüman ya da noter tarafından çevrilen metnin, yabancı dilde olan metne eklenmesi gerekmektedir.